Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 10th Kyu

良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi

Heiko平行

Heiko